اصول و قواعدطرح مسأله جریان حق و باطل نمایش بزرگتر

اصول و قواعدطرح مسأله جریان حق و باطل

محصول جدید

صف بندی تاریخی حق و باطل از منظر قرآنجزییات بیشتر

30,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

این محصول فرهنگی که در قالب CDعرضه شده است ، درصدد ارتقاء سطح مربیان و متولیان تربیتی در زمینه صف بندی تاریخی حق و باطل از منظر قرآن می باشد .مباحثی که در این محصول به آن پرداخته شده عبارتند از: جایگاه مساله جریان شناسی تقابل حق و باطل ، ضرورت پرداختن به مساله حق و باطل ،اصول و قواعد طرح مساله حق و باطل ، و عوامل و موانع تشخیص جبهه حق و باطل .