سامانه تبلیغ و تربیت دینی نمایش بزرگتر

سامانه تبلیغ و تربیت دینی

محصول جدید

نقش هادیان الهی در نظام هدایت انسان و جامعه بشریجزییات بیشتر

30,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

دین قطعا برای گسترش خودش سامانه ای را در نظر گرفته و برای این که انسان را درون سیستم خودش متعالی کند ، ساز و کاری دارد . این محصول فرهنگی که در قالب CDعرضه شده است ، به منظور ارتقاء علمی مربیان و متولیان تربیتی می باشد و شامل مباحث مختلفی در زمینه تربیت دینی می باشد ؛ مباحثی چون رعایت اصالت ها در تبلیغ و تربیت فکری ،اصالت تربیت در مقابل آموزش ، آسیب های رسانه در تبلیغ دین و... .