نشریه راه نما نمایش بزرگتر

نشریه راه نما- شماره دوم

محصول جدید

ماه نامه معرفتی- آموزشی مربیان

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

شماره دوم - مرداد و شهریور 92

فروش: نسخه الکترونیکی نشریه

جزییات بیشتر

10,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

در این شماره میخوانید

تـجـربـه

لطفاً،تجربه مرا تفسیر کنید!

نکاتی درباره ی چیستی نکته؟!

می شود به دل نشست

حتی ریزترین رفتار


خـیـمـه
اسلام نوجوان فضول بار می آورد

در مسائل فرهنگی با فرایند روبروهستیم و نه پروژه

خودت را فراموش

راه و رســم

احیای امر ما

سرمشقی نیکو

خیمه ی چراغ ها و نشانه ها

نگهبان خود

مـهارت

خشت اول

مهارت شناسایی تشـکیـلات

تا مربی همگام متربی نباشد تربیتی اتفاق نمی افتد

این جنگ ادامه دارد!

روحیه تشکیلاتی نتیجه است