نشریه راه نما نمایش بزرگتر

نشریه راه نما- شماره هشتم

محصول جدید

ماه نامه معرفتی- آموزشی مربیان

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

شماره هشتم- مهر93

فروش: نسخه الکترونیکی نشریه

جزییات بیشتر

10,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

تربیت

صالح باید مصلح باشد!(تربیت اسلامی از نگاه دو مربی بر انقلا اسلامی)/از دانایی تا دارایی(درآمدی بر آسیب شناسی تربیت رایج3)/ مبادی اخلاق و تربیت توحیدی3(دانش های بنیادین معرفت شناسی)/سنـگ محـک(بایسته های تبدیل آگاهی به عمل در تربیت3)/ برزخ زندگی(تحولات در دوره نوجوانی و شیوه مواجهه با آن)

مهارت

مهارت ارتباط کلامی  و غیر کلامی(فنون و مهارت های راهنمایی و مشاوره3)/ خط ارتباط(روش شناسی ارتباط با جوان و نوجوان1)

تشکل

بایسته های تشکل اسلامی(گفتمان فکری و نظام ارزشی)/ تشکل یک جبهه است(مصاحبهه با حجت الاسلام نوری)/ از گروه تا تشکل( روش های تامل و هماهنگی در فعالیت گروهی و تشکلی)/

الگوی تعالی دختران

هویت در بحران(مصاحبه با خانم ظهیری)