شماره حساب : 0109331957009 بانک ملی شعبه خیابان سمیه قم

شماره حساب شبا:IR900170000000109331957009 بانک ملی شعبه خیابان سمیه قم

توجه : بعد از واریز وجه رسید بانکی را از طریق قسمت تماس با ما و یا به شماره نمابر 37749310-025  ارسال نمایید.