نشریه راه نما نمایش بزرگتر

نشریه راه نما- شماره یازدهم

محصول جدید

ماه نامه معرفتی- آموزشی مربیان

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

شماره یازدهم

فروش: نسخه الکترونیکی نشریه

جزییات بیشتر

10,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

تربیت

صبر و ظفر(بایسته های تبدیل آگاهی به عمل در تربیت6)/خیانت به مفهوم علم و علمی ( در آمدی بر آسیب شناسی تربیترایج6)/خود روُ نمی توان مهذب شد( بررسی جایگاه مربی در تربیت اخلاقی2)/ زیستن در دژ امن توحید(مبادی و مقدمات تربیت؛انسان شناسی)/ به در بگو تا ...(مبانی تربیت غیر مستقیم و نامریی)/ مزد تواضع( قطعه ای از حیات معنوی ایت الله یحیی انصاری شیرازی)/

مهارت

بازیگری به نام مشاور(فنون و مهارتهای راهنمایی و مشاوره)/ تریبون آزاد نشریه راه نما( / آیینه ای برای دیدگاه های مربیان اتحادی انجمن های اسلامی دانش آموزان)/مهندسی وجود (نگاهی به عناصر ارتباط یاری بخش)/

تشکل

خود اجتماعی ما(تعامل تشکل با تشکل اسلامی)/حاصل جمع(بررسی ماهیت،برکات و آسیب های کار گروهی)/ سخن از تریبون مذهب( آسیب شناسی هیأت حسینی3 با نگاهی به هیأت های انصار المهدی)/

الگوی تعالی دختران

دختران و سلامت تن و روان( گزارشی از کتاب «با دخترم»)/